Strona startowa  
24.02.2017.

 
KAS – nowoczesne rozwiązanie dla rozwoju kraju
Redaktor: Redaktor Serwisu   
23.02.2017.
 • KAS to poprawa efektywności wykrywania oszustw podatkowych.
 • Wsparcie Szefa Biura Banku Światowego w Warszawie w procesie rozwijania KAS.
 • Szef KAS przedstawił główne założenia reformy.

22 lutego br. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja naukowa, poświęcona Krajowej Administracji Skarbowej pt. „Krajowa Administracja Skarbowa – nowoczesne rozwiązanie dla rozwoju kraju". Konferencja organizowana była w partnerstwie z Bankiem Światowym.

Minister Banaś – w centralnej części zdjęcia – wraz z pozostałym prelegentami podczas konferencji naukowej ws. KAS

Na zaproszenie sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia w konferencji udział wzięli eksperci Banku Światowego, przedstawiciele administracji zagranicznych, w których funkcjonuje model zintegrowanej administracji skarbowej, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz przedstawiciele administracji publicznej.

W plenarnej części konferencji minister Banaś przedstawił główne założenia Krajowej Administracji Skarbowej. "Wszyscy jesteśmy podatnikami, dlatego też ta reforma dotyczy nas wszystkich. Krajowa Administracja Skarbowa to będzie sprawnie działająca, zintegrowana administracja, która poprawi efektywność wykrywania oszustw podatkowych" – powiedział minister Banaś.

Swoje wsparcie w procesie rozwijania Krajowej Administracji Skarbowej zadeklarował Szef Biura Banku Światowego w Warszawie Carlos Pinerua. "Naszym zadaniem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem innych państw" – powiedział Carlos Pinerua.

Przedstawiciele administracji publicznej z Węgier, Holandii oraz Hiszpanii przedstawili doświadczenia i spostrzeżenia związane z działalnością administracji skarbowych w tych krajach.

W części panelowej konferencji dyskutowano o Krajowej Administracji Skarbowej jako o nowym modelu poboru danin publicznych i nowych rozwiązaniach, wdrożonych reformą, omawiano także zagadnienia luki podatkowej i instrumentów jej zwalczania w Polsce oraz na przykładzie innych krajów.

"Wnioski jakie wypłyną z tej konferencji będą dla nas bezcennym źródłem wiedzy z którego skorzystamy rozwijając Krajową Administrację Skarbową w Polsce" – powiedział minister Banaś.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 
List otwarty Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Redaktor: Redaktor Serwisu   
15.02.2017.

Logotyp Krajowej Administracji Skarbowej Szanowni Państwo,

1 marca rozpocznie funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Jest ona połączeniem administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.

Dążymy do ciągłej poprawy jakości obsługi naszych interesariuszy - podatników i przedsiębiorców. Dlatego uznaliśmy, że połączenie tych trzech administracji w jedną pozwoli na lepsze wykorzystanie ich możliwości przynosząc korzyści, zarówno z punktu widzenia podatników, jak również z punktu widzenia naszego budżetu. Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy otrzymają przyjazną interpretację przepisów, a do kontaktu z urzędem skarbowym będą zobowiązani tylko w niezbędnych przypadkach i w taki sposób, aby nie zakłócać prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą dokonanych zmian była potrzeba zwiększenia skuteczności i efektywności działania w obszarze danin publicznych. Chcemy, aby kontrole kierowane były przede wszystkim do tych, którzy działają nieuczciwie i nie rozumieją jak ważnym dobrem jest wspólny budżet, zasilany przez nas wszystkich. Zwiększenie efektywności połączonej administracji skarbowej przełoży się na skuteczniejszą walkę z nieuczciwymi podatnikami, chroniąc tym samym tych, którzy rzetelnie rozliczają swoje podatki.

Zdaję sobie sprawę, że każda reforma zmienia dotychczasowy stan rzeczy, niemniej wdrażając Krajową Administrację Skarbową szczególnie dbamy o komfort i bezpieczeństwo naszych podatników.

Krajowa Administracji Skarbowa to mniej biurokracji, lepsza obsługa interesariuszy oraz większa ochrona uczciwej konkurencji i wolności gospodarczej.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Marian Banaś

List Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w formacie PDF.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

 
Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
12.01.2017.
Szef KAS Marian Banaś podczas spotkania prasowego na temat reformy skarbowości
 • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.
 • Reforma pozwoli lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych.
 • KAS ruszy 1 marca, a jej szefem będzie wiceminister finansów Marian Banaś.

„Misja Krajowej Administracji Skarbowej to zabezpieczenie finansów Polski poprzez skuteczne ściąganie należności oraz ochrona obszaru celnego Unii Europejskiej" – powiedział szef KAS Marian Banaś podczas spotkania prasowego na temat reformy skarbowości, które odbyło się 12 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Finansów z udziałem dyrektorów: Departamentu Reformy Administracji Podatkowej Jerzego Grygierzca i Departamentu Analiz Podatkowych Przemysława Krawczyka oraz zastępcy szefa Służby Celnej Piotra Walczaka.

KAS, która powstanie z połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, zacznie działać 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. „Mamy przygotowane struktury na wszystkich poziomach: centralnym, regionalnym i terenowym. Obecnie dyrektorzy izb administracji skarbowej dopracowują je, aby jak najlepiej odpowiadały lokalnej specyfice. Rozporządzenia są przesłane do uzgodnień międzyresortowych. Do 1 marca wszystko będzie płynnie funkcjonować" – zapewnił wiceminister Banaś.

Reforma dotychczasowych struktur umożliwi lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją będzie kierować szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś.

Spotkanie prasowe na temat reformy skarbowości


Obecna struktura i jej słabości

Dotychczasowa struktura terenowa to trzy niezależne od siebie piony:

 • administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych),
 • Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi),
 • kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych ośrodków UKS).

Powoduje to rozproszenie i powielanie niektórych zadań, związanych z poborem podatków i ceł – co utrudnia lub uniemożliwia spójne i skuteczne wykonywanie tych zadań oraz generuje większe koszty. Wskazywały to m.in. raporty Banku Światowego. Ponadto obecnie funkcjonują przepisy prawa, które w odmienny sposób regulują kwestie kontroli, przeprowadzanych przez organy podatkowe, kontroli skarbowej oraz celne.

Obecne struktury funkcjonują w tym kształcie w Polsce, z pewnymi modyfikacjami, od ponad trzydziestu lat. Dlatego należy je dostosować do aktualnych realiów globalnej gospodarki i oczekiwań klientów.

Reforma pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych.

Szef KAS przypomniał, że reforma była już planowana w latach 2005-2007, ale wynik wyborów spowodował jej zarzucenie. „Od tego czasu luka podatkowa wzrosła z 40 do 80 mld, a należności egzekucyjne z 9 do 60 mld zł" – wskazał Marian Banaś. „Chociaż KAS jeszcze nie działa, już udało nam się ograniczyć lukę VAT-owską. Walczymy też z nielegalnym handlem paliwem, a nasze działania powodują, że wzrost obrotów odnotowują legalni dystrybutorzy" – dodał wiceminister Banaś.

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Dzięki KAS zmniejszy się liczba kontroli podatników. „Będziemy chodzić na kontrole tylko tam, gdzie to będzie konieczne na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka. Chcemy chronić legalny biznes i udzielać mu wszelkiej pomocy, także przez zwalczanie przestępczości gospodarczej" – mówił szef KAS. Koncentracja zadań, w tym silna analityka i nowoczesne narzędzia informatyczne, ułatwi przepływ informacji w ramach KAS. Przyspieszy to proces wydawania decyzji w służbach podatkowych i reagowania na działania przestępców.

Nową, skonsolidowaną KAS będą tworzyć m.in. następujące jednostki organizacyjne:

 1. izby administracji skarbowej (16)
 2. urzędy skarbowe (400)
 3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143).

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników.

Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Obsługa podatników nadal w urzędach skarbowych

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. „Chodzi o to, aby podatnicy w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany. Dlatego obsługa obrotu towarowego nadal będzie się odbywać w urzędach celnych, bez zmian pozostaną też rachunki bankowe urzędów czy numery telefonów do infolinii podatkowej" – mówił dyrektor Departamentu Reformy Administracji Skarbowej Jerzy Grygierzec.

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

KAS a Konstytucja Biznesu

Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:

 • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
 • udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,
 • proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),
 • uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),
 • szybkość działania.


Najważniejsze zadania KAS

Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to większy nacisk m.in. na:

 • obsługę dużych podatników
  W centrali KAS powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.
 • jednolitą informację podatkową i celną 
  Powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30.
 • zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT)
  Nowe piony na poziomie centrali KAS oraz w jednostkach terenowych. Piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 
Tankuj, rejestruj paragony i wygrywaj. Do marca premiujemy branżę paliwową
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
10.01.2017.
Loteria paragonowa: Od 1 stycznia 2017 r. nowa branża - zakup detaliczny paliw!
 • Od stycznia do końca marca Narodowa Loteria Paragonowa będzie widoczna na stacjach benzynowych.
 • Sprzedaż detaliczna paliw płynnych do pojazdów silnikowych to branża premiowana w ostatnim kwartale loterii.
 • Akcję wspierają najpopularniejsze sieci paliwowe w Polsce.

Akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów 1 stycznia 2017 r. zawitała na stacje benzynowe w całym kraju. Dlaczego? Sprzedaż detaliczna paliw płynnych do pojazdów silnikowych to nowa, a zarazem ostatnia branża premiowana w loterii. Akcję wspierają partnerzy branżowi: Polska Izba Paliw Płynnych oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, a wraz z nią najpopularniejsze sieci dystrybucji paliw w Polsce, w tym BP, Orlen, Shell i Statoil.

Paragony za paliwo premiowane Insignią

Premiowana branża paliwowa obowiązywać będzie przez cały I kwartał nowego roku, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. Oznacza to, że wszystkie paragony fiskalne za paliwo kupione na stacjach benzynowych będą mogły być zgłoszone w loterii jako paragony branżowe i jako takie wezmą udział w kwietniowym losowaniu nagrody specjalnej – samochodu osobowego marki Opel Insignia, wraz z rocznym ubezpieczeniem OC/AC.

Oczywiście tak jak do tej pory, w ramach loterii można rejestrować również paragony spoza branży premiowanej. Wystarczy, że na stronie Narodowej Loterii Paragonowej zarejestrujemy paragon fiskalny na kwotę minimum 10 zł za dowolny kupiony produkt bądź usługę. Dzięki temu bierzemy udział w losowaniu nagrody głównej, czyli Opla Astry lub sprzętu elektronicznego – nowoczesnych notebooków i tabletów.

Aplikacja mobilna: wygodna i popularna

Paragony można zgłaszać do loterii również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej, która automatycznie sczytuje z paragonu takie dane jak NIP podatnika, który go wystawił, numer kasy fiskalnej, datę oraz kwotę. Umożliwia również wpisanie i zapamiętanie adresu e-mail i numeru telefonu uczestnika, co powoduje przepisanie tych danych do formularza zgłoszeniowego loterii. Co ważne, narzędzie to nie zbiera żadnych danych ani zdjęć paragonów. Aplikacja jest dostępna w systemach operacyjnych Android i iOS i cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. W ciągu ostatniego miesiąca za jej pomocą zarejestrowali ponad 400 tys. paragonów.

125 milionów zgłoszeń w loterii

Narodowa Loteria Paragonowa ma uświadamiać Polakom, że wydawanie i branie paragonów przy każdych zakupach towarów i usług oraz proszenie o paragon w sytuacji, kiedy sprzedawca zapomina o jego wydaniu, to postawa obywatelska, która przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie usług, z których wszyscy korzystamy na co dzień.

Ogółem, od początku trwania loterii, Polacy zarejestrowali blisko 125 mln paragonów. Wśród premiowanych branż znalazły się usługi, z których większość Polaków korzysta w codziennym życiu. Dlatego premiowaliśmy usługi fryzjerskie i kosmetyczne, prywatną praktykę lekarską i stomatologiczną, naprawę i kupno części do samochodów osobowych, usługi gastronomiczne, przejazdy taksówkami, a od nowego roku to także sprzedaż paliw płynnych na stacjach benzynowych.

Zachęcamy do rejestrowania paragonów, cenne nagrody czekają!

Linki otwierają nowe okna w innych serwisach

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

 
Informacja o najważniejszych zmianach w podatku od towarów i usług w 2017 r.
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
29.12.2016.

Informacja o najważniejszych zmianach w podatku od towarów i usług w 2017 r.
* Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (publikacja Dz.U. z 15.12.2016r poz. 2024)

 1. Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców
 2. Likwidacja kwartalnych deklaracji VAT- 7 D ( podatnicy ci będą składać deklaracje miesięczne)
 3. Obowiązek składania deklaracji VAT-7,VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
                 Dotyczy podatników, którzy:
 • obowiązani są do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
 • dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT
 • są nabywcami towarów i usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawą o VAT
 • są obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c,/b> ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-UE,VAT-UEK, VAT-27 wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  * będą składane za okres miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca
 2. Zmiana warunków do zwrotu VAT w terminie 25-dni
 3. Zmiana procedur odmowy rejestracji i wykreślenia z rejestru podatników VAT
 4. Zmiana warunków kaucji gwarancyjnej
 5. Wprowadzenie sankcji za nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT
 
Marian Banaś szefem Krajowej Administracji Skarbowej
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
13.12.2016.
 • Premier Beata Szydło powołała Mariana Banasia na szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
 • Szef KAS nadzoruje dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych.
 • Do jego zadań należy m. in. realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS, koordynowanie kontroli celno-skarbowych oraz kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS.

9 grudnia 2016 r. prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Mariana Banasia na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i szefa Służby Celnej.

Do zadań szefa KAS należy m. in. nadzór nad działalnością dyrektorów jednostek podległych KAS, w tym nad dyrektorami izb administracji skarbowej oraz nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych. Ponadto do jego zadań należy m. in. realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS, koordynowanie kontroli celno-skarbowych oraz kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS.

Marian Banaś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1979 r.). W 1980 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu religioznawstwa, studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej. Odbył pozaetatową aplikację sądową zakończoną w 1996 r. egzaminem sędziowskim oraz aplikację NIK-owską. Ukończył również Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego (2009-2010). Doradzał ministrowi spraw wewnętrznych w okresie rządu Jana Olszewskiego. W latach 1992–2015 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli na różnych stanowiskach (m.in. głównego specjalisty i doradcy prawnego). Od 21 listopada 2005 r. do 2 stycznia 2008 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, od 28 listopada 2005 r. także szefem Służby Celnej.

Marian Banaś znany jest też ze swej aktywności opozycyjnej.

W latach 1976-1980 był jednym z założycieli Akcji na rzecz Niepodległości oraz Instytutu Katyńskiego. Od 1981 do 1983 r. odbywał karę pozbawienia wolności za działalność w „Solidarności". W 1984 r. był współzałożycielem Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania, w okresie 1984-1987 redaktorem naczelnym podziemnego pisma „Homo Homini". W 1985 r. współtworzył Polską Partię Niepodległościową, był członkiem prezydium Rady Naczelnej, a w latach 1985-1989 przewodniczącym na okręg południowy.

W 1990 r. Marian Banaś został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez rząd RP na uchodźstwie, a w 2011 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP, został też wyróżniony Medalem „Niezłomnym w Słowie". W 2015 r. Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wolności i Solidarności.

Uprawia sport, z zamiłowania trener karate. Żonaty, ojciec czworga dzieci.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 
Ogłoszenie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Redaktor: Redaktor Serwisu   
05.12.2016.
 • KAS połączy Służbę Celną, administrację podatkową i urzędy kontroli skarbowej w jedną strukturę.
 • Będzie mniej kontroli, a KAS poprawi obsługę podatników.
 • Pozwoli to na usprawnienie działania aparatu podatkowego i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa.

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, informujemy, że z dniem 2 grudnia 2016 r. Izba Skarbowa w Krakowie przekształciła się w Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Tym samym nastąpiła zmiana nazwy jednostki administracji publicznej, z dotychczasowej „Izba Skarbowa w Krakowie” na „Izba Administracji Skarbowej w Krakowie”. Jednocześnie wskazujemy, że do dnia 1 marca 2017 r. organem w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i administracyjnych nadal pozostaje Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zarządzający Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie”.

Jednym z założeń Krajowej Administracji Skarbowej jest usprawnienie działania służb odpowiedzialnych za pobór danin. Tym samym chcemy ułatwić - a nie ograniczyć - podatnikom dostęp do urzędów – podkreśla wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś. Przy tworzeniu KAS niezbędne jest zapewnienie sprawności działań kontrolnych oraz ułatwienie przestrzegania prawa podatkowego i zwalczania oszustw podatkowych – dodaje. Prezydent podpisał ustawę o powstaniu Krajowej Administracji Skarbowej 1 grudnia br. Reforma ma wejść w życie 1 marca 2017 r.

Korzyści dla podatników i budżetu państwa
Reforma zapewni klientom KAS łatwy dostęp do urzędów, która mają się stać nowocześniejsze i bardziej przyjazne dla podatników. Będą mogli oni liczyć na obecną siatkę urzędów odpowiedzialnych za pobór podatków oraz oddziałów celnych obsługujących przedsiębiorców. Dziś mamy rozproszenie struktur, czas więc na reformę skarbową, a co za tym idzie uproszczenie obsługi klienta, stworzenie bardziej przejrzystych i lepiej zorganizowanych służb. Skorzysta na tym nie tylko budżet, ale także przedsiębiorcy - tłumaczy Marian Banaś. Decyzje o konkretnym wykorzystaniu budynków resortu będą podejmowane racjonalnie, biorąc pod uwagę zarówno dobro podatników, pracowników, jak i potrzeby związane z powołaniem KAS.

Pracownicy atutem KAS
Planujemy maksymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zatrudnionych dzisiaj pracowników i funkcjonariuszy trzech łączonych administracji. Chcemy wykorzystywać zarówno ich doświadczenie jak i posiadane kompetencje – mówi wiceminister Marian Banaś. Planowana siatka wynagrodzeń zakłada ich wzrost, zwłaszcza w przypadku pracowników, którzy obecnie zarabiają najmniej. Konsolidacja daje zatrudnionym dziś pracownikom oraz funkcjonariuszom nowe możliwości szkoleń oraz rozwoju zawodowego a to w konsekwencji przełoży się na jakość obsługi podatników.

Większe bezpieczeństwo finansowe państwa
Skonsolidowanie działań Służby Celnej, administracji podatkowej i urzędów kontroli skarbowej pozwoli na uszczelnianie systemu podatkowego i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego państwa. Kontroli będzie mniej, a KAS skupi się na kontrolach skutecznych, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Skoncentrowanie działań dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej w jednym urzędzie (celno-skarbowym), umożliwi sprawne przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Zostaną tu wykorzystane wiedza i doświadczenie zatrudnionych tam funkcjonariuszy – obecnych pracowników kontroli skarbowej i celnej. Powstanie jedna baza danych, zsynchronizowana z centralnym rejestrem faktur i Jednolitym Plikiem Kontrolnym, łącząca informacje pochodzące z banków, z tymi z urzędów skarbowych i urzędów celnych oraz z rejestru KRS - dodaje wiceminister Banaś.

1.Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz.1947) (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz.1948) (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

 

 
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej podpisana
Redaktor: Administrator   
02.12.2016.

W dniu 1 grudnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisy wprowadzające. Ustawa łączy urzędy i izby skarbowe, urzędy i izby celne oraz urzędy kontroli skarbowej w jedną służbę celno-podatkową. Przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej wejdą w życie 1 marca 2017 r.

Krajowa Administracja Skarbowa będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewniać będzie także obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Krajowa Administracja Skarbowa będzie podporządkowana Ministrowi Rozwoju i Finansów, a jej Szefem będzie wiceminister właściwy do spraw finansów publicznych.

Celem wprowadzonych przepisów jest zbudowanie instytucji prostej i przejrzystej, działającej skutecznie, zarówno w zakresie obsługi obywatela, jak też stania na straży przestrzegania przepisów prawa. Połączone służby będą odpowiadały na potrzeby klientów i w ten sposób zasłużą na pozytywny wizerunek w oczach opinii publicznej. Jednolita i silna administracja skarbowa będzie również efektywna i skuteczna w zakresie zwiększenia dochodów budżetowych. Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej jest gwarantem wzmocnienia jakości i skuteczności działań kontrolnych w obszarach nieprawidłowości oraz zmniejszenia uciążliwości w funkcjonowaniu rzetelnych i uczciwych podatników.

Aktualnie administrację podatkową, celną i skarbową w województwie tworzą urzędy skarbowe, urzędy celne i urzędy kontroli skarbowej oraz izby skarbowe i celne. Po reformie będą je tworzyć urzędy skarbowe i jeden urząd celno-skarbowy nad którymi nadzór będzie sprawować jedna izba administracji skarbowej. Zadaniem urzędów skarbowych, tak jak dotychczas, będzie w szczególności pobór podatków od uczciwe działających podatników. Urzędy celno-skarbowe z kolei będą się zajmowały wymiarem należności celnych i podatkowych w związku z przywozem i wywozem towarów, realizacją kontroli celno-skarbowej, a także ściganiem sprawców przestępstw skarbowych. Do zadań izby administracji skarbowej należeć będzie m. in. nadzór nad działalnością urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach określonych w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dostęp do urzędów nie będzie utrudniony. Obecna siatka urzędów skarbowych pozostanie na tę chwilę bez zmian.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 151